Лепа Є.К., Міхеєв Є.К., Крініцин В.В.
Системи підтримки прийняття рішень: частина 1. Учбовий посібник / Для студентів економічної спеціальності
Ціна - 30 грн.

Вступ
Розділ 1. Управлінські рішення. Сутність і методологія реалізації
1.1. Спонукальні чинники щодо прийняття рішень
1.2. Методологія процесу розробки управляючого рішення
1.2.1. Загально-організаційніі аспекти розробки рішень
1.2.2. Прикладні аспекти організації розробки управляючого рішення
1.2.3. Технологія розробки управляючого рішення
1.3. Альтернативи досягнення мети і вибір рішення
1.3.1. Аналіз альтернатив при розробці УР
1.3.2. Порівняння альтернатив і вибір рішення
1.4. Формальні і неформальні аспекти в розробці рішень
1.4.1. Моделювання процесу розробки рішення
1.4.2. Розробка рішень в умовах невизначеності
1.4.3. Прийняття рішень, як зняття невизначеності
1.5. Ризики прийняття рішень
1.5.1. Оцінка ризику
1.6. Якісні рішення і їх властивості
1.6.1. Оцінка ефективності рішень
Контрольні питання до розділу 1
Приклади рішення задач
Задачі для самостійної роботи
Розділ 2. Інструментарій і технологія прийняття рішень засобами Excel 2000
2.1. Кореляційно-регресійний і трендовий аналіз в економічних системах
2.1.1. Передумови і технологія кореляційно-регресійного аналізу
2.1.2. Етапи кореляційно-регресійного аналізу
2.1.3. Основні підходи щодо пошуку кращого рівняння
2.2. Інструментарій EXCEL 2000 і приклад вирішення множинної регресійної задачі
2.3. Аналіз стану економічних систем на основі тренду
2.3.1. Сутність і основні форми трендів
2.3.2. Інструментальні засоби Excel для роботи з трендами
2.3.3. Технологія побудови трендів в Excel (схема послідовних дій)
2.4. Метод аналізу і прогнозування за трендами на основі однофакторної What-Іf таблиці
2.4.1. Приклад прогнозування за трендами за допомогою однофакторної таблиці “що..., якщо..”
2.5. Прогнозування параметрів функціонування економічних систем на основі одно і двох факторного аналізу
2.5.1. Метод базової одно і двохфакторної таблиці
2.5.2. Метод двохфакторної таблиці
Контрольні питання до розділу 2
Задачі для самостійної роботи
Розділ 3. Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень
3.1. Концепція і проблеми створення СППР
3.1.1. Структурні особливості СППР
3.2. Класифікація СППР
3.2.1. Класифікація на основі інструментального підходу
3.2.2. Класифікаційні підходи за модельними ознаками
3.2.3. Класифікація за функціональними ознаками
3.3. Мови опису методів прийняття рішень
3.4. Застосування систем підтримки прийняття рішень
3.4.1. Проблеми проектування, впровадження, супровід СППР
3.4.2. Умови коректності використання CППР
Контрольні питання до розділу 3
Короткий термінологічний словник
ЛітератураЛепа Є.К., Міхеєв Є.К., Крініцин В.В.
Системи підтримки прийняття рішень: частина 2. Учбовий посібник / Для студентів економічної спеціальності
Ціна - 30 грн.

 

 

 

Вступ
Розділ 1. Аналітична платформа „Deductor Warehouse”
1.1. Передумови розвитку автоматизованих методів аналізу даних
1.2. Інтелектуальний аналіз даних
1.2.1. Сховища даних. Основи OLAP
1.3. Методи отримання знань
1.3.1. Дерева рішень
1.3.2. Нейроні мережі
1.3.3. Самоорганізовані Карти Кохонена
1.3.4. Асоціативні правила отримання знань
1.3.5. Кластерний аналіз
1.4. Підготовка даних і інтерпретація результатів
1.4.1. Тестування і інтерпретація результатів
1.5. Приклади вирішення задачі методами Data Mining
1.6. Методика розв’язування задач в аналітичній системі „Deductor Warehouse
1.6.1. Знайомство з аналітичною системою «Deductor»
1.6.2. Технологія створення і наповнення сховища даних
1.6.3. Технологія створення і використання OLAP – кубів
1.6.4. Аналітичні рішення за допомогою нейроних мереж
1.6.5. Аналітичні рішення за допомогою дерев рішень
1.6.6. Аналітичні рішення на основі карт Кохонена, що самоорганізовуються
1.6.7. Аналітичні рішення на основі асоціативних правил
1.6.8. Аналітичні рішення на основі трансформації даних і прогнозування за допомогою лінійної регресії
1.6.9. Задачі регресії
Контрольні питання до розділу 1
Задачі для самостійної роботи
Розділ 2. Експертні системи як різновид СППР
2.1. Особливості та сфера застосування експертних систем
2.2. Структура експертної системи
2.2.1. Компоненті експертної системи
2.3. Прикладні аспекти використання експертних систем
2.3.1. Етапи створення експертних систем
2.4. Прототипи і життєвий цикл експертної системи
2.5. Побудова експертних систем баз знань
Контрольні питання до розділу 2
Короткий термінологічний словник
Література

 

Крініцин В.В.
Теорія і практичні аспекти системного аналізу. Навчальний посібник / Для студентів економічних спеціальностей
Ціна - 20 грн.

Вступ
Розділ 1. Особливості системного підходу до рішення задач керування
1.1. Загальні поняття теорії систем і системного аналізу
1.2. Сутність і принципи системного підходу
1.3. Проблеми узгодження цілей
1.4. Проблеми оцінки зв'язків у системі
1.5. Моделювання як метод системного аналізу
1.6. Процеси прийняття керуючих рішень
Розділ 2. Етапи системного аналізу
2.1. Загальні положення
2.1. Змістовна постановка задачі
2.2. Загальний випадок побудови моделі досліджуваної систем
2.2.1. Моделювання в умовах визначеності
2.2.2. Наявність декількох цілей - багатокритеріальність системи
2.2.3. Експертні оцінки, рангова кореляція і конкордація
2.2.4. Моделювання системи в умовах невизначеності
2.2.5. Моделювання систем масового обслуговування
2.2.6. Моделювання в умовах протидії, ігрові моделі
2.2.7. Моделювання в умовах протидії, моделі торгів
2.2.8. Методи аналізу великих систем, планування експериментів
2.2.9. Методи аналізу великих систем, факторний аналіз
Розділ 3. Практичне застосування системного аналізу
3.1. Системи. Класифікація систем
3.2. Методи і принципи системного дослідження
3.3. Системний аналіз функцій об'єкта. Дерево цілей
3.4. Модель. Моделювання систем
3.5. Матриця системних характеристик
3.6. Системний аналіз ситуації вибору
3.7. Стратегія системного проектування
3.8. Аналіз і рішення задач за допомогою дерева рішень
Додатки
Короткий термінологічний словник
Література